Yinka Dene Alliance . David Suzuki . Freedom Train . Rally . David Pecaut Square

Freedom Train Rally . Yinka Dene Alliance . Enbridge David Suzuki . David Pecaut Square Toronto May 9 2012

Yinka Dene Alliance . Freedom Train . Enbridge . Media Conference . Metro Hall

Yinka Dene Alliance . Enbridge . Freedom Train Media Conference . Metro Hall Rotunda Toronto May 9 2012

Contacting Toronto . Make CONTACT on the TTC . Dundas Subway Station . Persilia Caton . Bonnie Rubenstein

Make CONTACT on the TTC .  Dundas Subway Station Persilia Caton . Bonnie Rubenstein . Curators Toronto Monday April 30 2012

Contacting Toronto . Make CONTACT on the TTC . Dundas Subway Station . Jane E. Nokes

Make CONTACT on the TTC .  Dundas Subway Station Representing artist Derek Besant is Jane E. Nokes Toronto Monday April 30 2012

Contacting Toronto . Make CONTACT on the TTC . Dundas Subway Station . Karen Stintz

Make CONTACT on the TTC .  Dundas Subway Station Michael Girgis Onestop . TTC Chair Karen Stintz Toronto Monday April 30 2012